לצפייה בתוכניה המלאה של פסטיבל אשדודאנס 2022 To view the full program of the Ashdown Festival 2022 (Hebrew)

אשדודאנס 2018 - "ריקוד נולד"

תחרות כוריאוגרפיה לריקוד עם לשנת 2018

נספח א' - כללי ומבנה התחרות

1. מבנה וכללי התחרות

1.1 . שלב הגשת בקשות להשתתף

1.1.1 . על מנת להשתתף בתחרות על המבקש להגיש בקשה על גבי טופס ייעודי שיוכל לקבל ממארגני התחרות.

1.1.2 . לאחר קבלת אישור להשתתף ממארגני התחרות יהיה על המשתתף לחבר/ליצור ריקוד עם מקורי חדש (שלא נרקד ולא הוצג בציבור קודם לכן).

1.1.3 . המשתתף יגיש לקבלת אישור מראש של מארגני התחרות את פרטי השיר/מוסיקה המלאים (שם השיר, שם המלחין, שם המשורר, שם המבצע) שלו הוא רוצה לחבר ריקוד. ללא אישור מראש לשיר לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות. במקרה שבו שני משתתפים או יותר יגישו לאישור את אותו השיר/מוסיקה יינתן האישור למשתתף שהגיש ראשון את הבקשה.

1.1.4 . השיר/מוסיקה הנבחרת תהיה בשפה העברית/ישראלית מקורית.

1.1.5 . המשתתף לא יבצע שינויים במוסיקה לאחר קבלת אישור.

1.1.6 . מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לפסול את השיר/מוסיקה שהוגשו על פי שיקול דעתם המוחלט.

1.1.7 . הריקוד יחובר לשיר/מוסיקה הרשומה על שמו של המשתתף ו/או על שם מי מטעמו וזאת על פי כללי רישום ריקודים חדשים של עמותת ארגון המרקידים והכוריאוגרפים לריקודי עם בישראל ובתפוצות.

1.1.8 . הריקוד יכול שיחובר בכל צורה שייבחר היוצר/מחבר (מעגל, זוגות, שורות וכו').

1.1.9 . על המשתתף לשלוח אל מארגני התחרות צילום ווידאו ברור של הריקוד. בצילום יבוצע הריקוד על ידי רקדנים מטעמו של המשתתף. המשתתף לא יהיה בין הרקדנים המבצעים את הריקוד. כמו כן, לא יהיו בצילום הווידאו כל מידע או רמיזה לגבי זהותו של המחבר/יוצר. על המשתתף לוודא כי הצילום הגיע אל מארגני התחרות עד למועד האחרון שהוגדר בלו"ז התחרות. מארגני התחרות רשאים לפסול צילום ווידאו שלא יעמוד בכללים שהוגדרו. פרטים נוספים, ככל שיהיו, יימסרו במועד הגשת הבקשה להשתתף.

1.1.10 . בנוסף לצילום הווידאו של הריקוד ישלח המשתתף תיאור קצר של הרעיון/סיפור העומד אחרי הכוריאוגרפיה שחיבר/יצר.

1.2 . שלב בחירת הריקודים המשתתפים בתחרות

1.2.1 . במועד שיוגדר תתכנס ועדת הבחירה ותחליט, על פי שיקול דעתה המוחלט, אלו מבין הריקודים שהתקבלו ישתתפו בתחרות.

1.2.2 . הודעות יישלחו למשתתפים לגבי בחירה/אי בחירה של הריקוד שהגישו.

1.3. שלב התחרות

1.3.1. בתחרות יבוצע הריקוד על ידי רקדנים שייבחרו על ידי מחבר/יוצר הריקוד.

1.3.2. מספר הרקדנים בקבוצת הרקדנים שתייצג כל מחבר/יוצר. יהיה לפחות 10 ולא יותר מ 16

3.3. סדר ומיקום הצגת הריקודים במהלך התחרות ייעשה בהגרלה שתיערך תוך כדי התחרות.

1.3.4. בסיום התחרות ירוכז הניקוד שהעניק כל שופט לכל ריקוד וייבחרו 3 הריקודים שקיבלו את מספר הנקודות הגבוה ביותר מקום (3 ,2 ,1)

1.3.5. המשתתפים וקבוצות הרקדנים שייצגו אותם מחויבים

2 .שלבי התחרות, מפגשים ולוחות זמנים

2.1 . להלן שלבי התחרות המתוכננים והמועדים לסיום/ביצוע כל שלב:

 תאריךתיאור השלב  
 31.05.18מועד אחרון להרשמה לתחרות  6.1.1
15.6.18 מועד אחרון לקבלת צילומי ריקודים
לצורך השתתפות התחרות 
6.1.2 

15.7.18

 מועד שליחת הודעות למשתתפים
לגבי בחירת / אי בחירת ריקודים
להשתתפות בתחרות

6.1.4 
01.08.18 התחרות6.1.5 

2.2. מועדים רלוונטיים אחרים ו/או הודעה על שינוי כלשהו במועדים ו/או בשלבים ו/או פרסומים/מסמכים מעודכנים כלשהם בהקשר לתחרות יפורסמו באתר הפסטיבל אשדודאנס ו/או בכל דרך/אמצעי אחר כפי שיוחלט על ידי מארגני התחרות וייראה בכך הודעה מספקת לכלל המשתתפים.

אישור משתתף

הנני מאשר כי קראתי והבנתי את התקנון ואת נספח א' כללי ומבנה התחרות, הם מקובלים עלי, אני מחויב ומסכים לכל תנאיהם ומתחייב לפעול על פי האמור בהם.

אני מאשר את התקנון

מועד אחרון להגשה של צילום וידאו של הריקוד שחובר 15.6.18 | נא לשלוח את הוידאו לכתובת דוא"ל: [email protected]

עברית